Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2020
Nyheder

Seneste opdaterede retningslinjer om corona

Find de seneste opdaterede retningslinjer fra Kirkeministeriet her

 

Har du spørgsmål, eller søger du konkrete informationer? Så skriv til stiftets kommunikationsmedarbejder Inge Haandsbæk på inej@km.dk

OVERBLIK OVER GÆLDENDE RETNINGSLINJER

Gælder fra den 8. januar 2021, indtil andet er meldt ud.

 

De gældende retningslinjer er:

Folkekirken er undtaget det aktuelle forsamlingsforbud på 5 personer. Dog gælder der ved udendørs begravelser forsamlingsforbud på 50 personer.
 

I folkekirken gælder afstands- og arealkrav. Dvs. antallet af mennesker, der må forsamles i kirken, justeres efter disse to krav: 
 

 • Arealkrav: Antallet af gæster i kirken afhænger af, hvor mange m2 kirkens rum er. Arealkravet er 1 gæst per 7,5 meter gulvareal (ansatte og frivillige tæller ikke med).
  Det måles op af kirkens personale, og bekendtgøres med en plakat på kirkedøren (find plakater her).
   
 • Afstandskrav: Der skal sikres afstand mellem kirkegængerne for at forhindre smittespredning. Afstanden er mindst 2 meter mellem hver (familier må dog gerne sidde sammen), og der må gerne sikres større afstand end minimumskravet.

Se de fulde afstands- og arealkrav i Kirkeministeriets FAQ pkt. 2 her
 

Der gælder desuden krav om mundbind for både ansatte og gæster i de af folkekirkens lokaler med offentlig adgang, når man bevæger sig rundt i lokalerne. Kravet gælder dog ikke under gudstjenester eller kirkelige handlinger (dåb, begravelse, bryllup mv.).
Find de specifikke regler omkring brug af mundbind her.

7. JANUAR 2021

Nye retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19 i folkekirken og andre trossamfund

23. DECEMBER

Nye retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19 i folkekirken og andre trossamfund

21. DECEMBER

Nye retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19 i folkekirken og andre trossamfund

10. DECEMBER

Nye retningslinjer i forbindelse med de nye coronarestriktioner i 69 kommuner per 11. december 2020: Biskopper opfordrer kraftigt til, at alle andre arrangementer end gudstjenester og kirkelige handlinger aflyses, samt at de, der kan, arbejder hjemmefra.

28. OKTOBER

Reviderede retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19 i folkekirken - med opdateret information om brug af mundbind 

9. OKTOBER

Nye retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19 i folkekirken og andre trossamfund

26. SEPTEMBER

Redaktionelt opdateret oversigt over de gældende retningslinjer (fra Kirkeministeriet)

17. AUGUST

Reminder om folkekirkens coronahåndtering

9. JUNI

Reviderede retningslinjer for ansvarlig genåbning af folkekirken

20. MAJ

Tjekliste ved genåbning af folkekirkens korvirksomhed

18. MAJ

Retningslinjer for ansvarlig genåbning af folkekirken

1. MAJ

Opdateret vejledning om begravelse

8. APRIL

Når et menneske dør: Vejledning til afsked under corona-epidemien.

8. APRIL

Vejledning om urnenedsættelse under coronapandemien.

6. APRIL

Bekendtgørelse fra Kirkeministeriet om orienteringsmødet og om arbejdet i menighedsrådene, provstiudvalg, budgetudvalg m.v.

25. MARTS

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdet på kirkegårdene

25. MARTS

Vejledning til præster og kirkebetjening i forbindelse med begravelser/bisættelser 

23. MARTS

Vejledning om streaming ved kirkelige handlinger og andagter

19. MARTS

Vejledning om begravelsesformer ved bisættelser

18. MARTS

OPDATERET VEJLEDNING FRA BISKOPPERNE

Regeringens nye tiltag, der blev præsenteret i går, har også stor betydning for kirkerne. Biskopperne arbejder tæt sammen med Kirkeministeriet for at håndtere situationen. Vi opfordrer alle til at tage ansvar for at bryde smittekæderne. Læs og følg nedenstående – og pas på jer selv og hinanden.

----------------------------------------------------------------------------------------

Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden. Det gælder både kirker, sognegårde, uddannelsesinstitutioner og andre lokaler i folkekirken.

Kirkelige handlinger som dåb og vielser kan gennemføres i folkekirken, men de skal overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage. I langt de fleste tilfælde forventes dåbsforældre og brudepar derfor at ønske handlingen udsat, hvilket er vores og Kirkeministeriets anbefaling.

Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib. Det betyder, at der maksimalt må være adgang for 50 personer, hvis kirkens skib har et areal på 200 kvm. Der skal samtidig tages højde for kirkens indretning, således at der kan holdes afstand, og at krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Det vil sige, at der skal være en realistisk vurdering af, hvordan der kan holdes den nødvendige afstand under hensyn til siddeareal og kirkebænke mv. Vi opfordrer til, at der er så få deltagere som muligt. Dette er menighedsrådets ansvar sammen med provst og præst at foretage en lokal vurdering og meddele det præcise antal max deltagere med opslag på kirkedøren.

Kirketjener/graver og præst skal begge stå ved døren og sammen sørge for, at kun det fastlagte antal deltagere får adgang til kirken.

Biskopperne peger på under den nuværende epidemi undtagelsesvist at anvende begravelsesformen ”jordpåkastelse efter kremering” .

Vi opfordrer til, at de pårørende tydeligt skriver i dødsannoncer, at kun inviterede deltagere kan være sikre på at få adgang til kirkerummet i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen.

Når der gennemføres begravelser og bisættelser i folkekirken, og hvis der gennemføres dåb og vielser, skal der samtidig opsættes informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen om, at personer, der har symptomer på Coronavirussygdom, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Det skal desuden sikres, at folkekirkens medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Endelig skal der så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt ved kirken.

Nøddåb og nødvielser kan fortsat foretages i private hjem. Følg sundhedsmyndigheders generelle anbefalinger i forbindelse med besøg i private hjem.

Alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter pinse, nye datoer fastsættes lokalt så hurtigt som muligt. Denne beslutning træffes nu for at give afklaring for både familier og ansatte.

Hold jer løbende orienteret. Ved spørgsmål kontakt provst eller biskop.


16. MARTS


OPDATERET VEJLEDNING FRA BISKOPPERNE

Biskopperne arbejder i disse dage meget tæt sammen med Kirkeministeriet og provsterne for at klargøre den alvorlige situation. Vi beder om, at alle ansatte forstår vigtigheden af at undgå at sprede smitten og derfor også griber til foranstaltninger, der er fremmed for folkekirken i vores dagligdag, hvor vi forsamles og nyder fællesskabet. Vi må have hinanden i tankerne og i øjnene og glæde os til, at det igen bliver hverdag.

Vi beder jer tage følgende til efterretning, og vi beder jer vise hensyn mod syge og udsatte kolleger.

----------------------------------------------------------------------------------------

Kirkerne er lukkede. Dvs. det er ikke muligt at holde kirkerne åbne for bøn eller lignende.

Alle gudstjenester er aflyst.

Begravelser finder sted under andre former. Dåb og vielse bør udskydes hvis muligt, og dette aftales mellem præsten og de involverede. Hvis det gennemføres, skal antal deltagere begrænses til nærmeste pårørende og vidner.

Konfirmationer til og med påske bør udskydes. Præster skal indstille forældre på, at samtlige konfirmationer kan blive udskudt. Situationen bliver fulgt tæt.

Begravelsesform kan undtagelsesvist være jordpåkastelse efter kremering. Præsten skal aftale en senere højtideligholdelse med de pårørende.

De kirkelige handlinger, der gennemføres, skal finde sted under restriktive forhold:

 • Minimum personale: dvs. præst, organist og kirketjener. Antallet af kirkesangere bør minimeres eller overvejes udeladt.
 • Antal deltagere: Provster og præster har af biskop fuldmagt til at fastlægge et skønnet antal, der omfatter nærmeste pårørende og så få som muligt.
 • Kun inviterede deltagere. Det er vigtigt, at præsten tydeligt giver den pågældende familie besked om, hvor mange deltagere der kan være til stede, så der er så få som muligt og inden for det fastlagte antal. Det er private arrangementer.
 • Aftal klart, at kirketjener skal tælle ved døren og afvise, når det fastlagte antal er nået – sammen med præsten.
 • Nøddåb og nødvielser kan fortsat foretages i private hjem. Følg sundhedsmyndigheders generelle anbefalinger i forbindelse med besøg i private hjem.

Det er præsten, som afgør, om og hvordan den kirkelige handling skal gennemføres under de aktuelle restriktive forhold. Menighedsrådet skal stille det nødvendige personale til rådighed. Det anbefales, at menighedsrådet i dialog med præsten nøje vurderer, hvor stor en del af den sædvanlige kirkebetjening, som er strengt nødvendig.

Folkekirkens ansatte kan blive bedt om at bistå ved strengt nødvendige administrative opgaver, f.eks. i forbindelse med dødsanmeldelse, dåb, vielser, udbetaling af løn eller betaling af forfaldne fakturaer.

Omvendt kan folkekirkens ansatte ikke sættes til at udføre almindelige vedligeholdelses-, tilsyns- eller administrationsopgaver, som ikke kan udføres hjemmefra. Oprydning og fornøden rengøring skal foretages efter kirkelige handlinger. Hvis toiletter på kirkegården holdes åbne, skal de rengøres. Der skal fortsat være dagligt tilsyn med kirkens bygninger.

Alle andre arrangementer og møder i kirke og sognegård/menighedshus skal aflyses. Det vil også sige mindehøjtideligheder i forbindelse med begravelser, menighedsrådsmøder og møder i forbindelse med det kommende menighedsrådsvalg.

Følg sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at undgå smittespredning: Vask hænder tit, eller brug håndsprit. Host eller nys i ærme. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen. Hold afstand.

Alt dette gælder foreløbigt – hold jer løbende orienteret. Ved spørgsmål kontakt provst eller biskop.


12. MARTS 2020

Biskoppernes vejledning til folkekirken om coronatiltag

I lyset af de seneste udmeldinger fra den danske regering og sundhedsmyndighederne vil vi bede ansatte og menighedsråd i folkekirken om at indrette arbejdet af hensyn til de af vores medborgere, der er mest sårbare over for Corona-smitte og af hensyn til at opretholde et fungerende sundhedsvæsen. Vi skal tage situationen med den alvor, myndighederne lægger op til, så vi mindsker og forebygger en hastig smittespredning i Danmark.

Regeringen har besluttet, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Som følge heraf er alle gudstjenester derfor aflyst, indtil videre i de kommende 14 dage. Det samme gælder menighedsråds aktiviteter i sognegårde og lignende offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært.

Samtidig er det af stor betydning, at vi giver mulighed for forkyndelse af evangelium, håb og trøst til landets borgere i en krisetid. Alle folkekirkens sognepræster, sygehuspræster og andre præster vil fortsat være tilgængelige for mennesker, der har brug for det. Vi har desuden tilknyttet ekstra præster til Sjælesorg på nettet, som er folkekirkens eksisterende tilbud om en fortrolig samtale med en præst på internettet.

Folkekirken vil også stadig udføre kirkelige handlinger, dvs. dåb, vielser og begravelser. Men det kan blive under andre former end normalt. Det vil ikke ske i forbindelse med gudstjenester, og der vil som udgangspunkt ikke være offentlig adgang. Antallet af deltagere må afpasses efter forholdene og må under alle omstændigheder ikke overstige 100 deltagere.

Mens vi må undvære den normale gudstjeneste, vil vi både i de enkelte stifter og på landsplan gøre en stor indsats for at udbygge alternativer til kirkernes gudstjenester via radio, tv og internettet.

Den følgende vejledning er udformet med henblik på, at folkekirken bedst muligt kan udføre sin vigtige opgave, også under de aktuelle, vanskelige betingelser.

Det vil i den kommende tid være vigtigt, at vi hjælper hinanden igennem en svær tid. Vi er vant til at have hinanden i tankerne. Det vil vores fællesskab og tillid til hinanden have brug for i den kommende tid, hvor vi ikke kan samles som vi plejer. Vi skal stadig have det familiemedlem, den gode ven og det menneske i tankerne, der har brug for vores hjælp.

Herunder er oplistet en række af kirkens opgaver sammen med biskoppernes vejledning for hvert enkelt punkt. I er altid velkomne til at henvende jer til stiftet eller til jeres provst, hvis I ønsker yderligere vejledning.

I skal også være opmærksomme på, at denne vejledning opdateres løbende.

 

Gudstjenester

Højmessen og andre gudstjenester aflyses, da de er omfattet af regeringens beslutning om, at alle offentlige indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Det gælder også alle andre former for gudstjenester som plejehjemsgudstjenester, måltidsgudstjenester og meditationsgudstjenester.

Kirkelige handlinger

Dåb

Dåbshandlinger kan gennemføres under hensyntagen til de særlige forhold

 • Tilbyd først og fremmest dåb på et senere tidspunkt.
 • Hold kun en dåb ad gangen.
 • Tal med familierne om at begrænse deltagerantallet. Under ingen omstændigheder må mere end 100 deltage.
 • Begræns antallet af deltagere, så der er god afstand mellem deltagerne – max 100, men vi anbefaler jer, at kirkerne ikke bliver mere end halvt fyldt. Præsten, der har ansvaret for gudstjenestens afholdelse, kan bede en ansat, fx en kirketjener eller en kirkesanger, om at stå ved døren og sikre, at kirkerne ikke fyldes ud over det anbefalede antal kirkegængere.
 • Gør opmærksom på Sundhedsstyrelsens vejledning på kirkedøren og fra prædikestolen: Ingen håndtryk, hold afstand, brug håndsprit.
 • Placer håndsprit ved indgangen. Brug salmeark, så smittespredningen derved kan reduceres.
 • Begræns mængden af personale mest mulig.

 

Begravelser

Begravelser gennemføres efter forholdene

 • Tal med de pårørende om at begrænse deltagerantallet – max 100 og helst så få som muligt. Fortæl, at man skal være opmærksom på smittespredning og hensyn i den anledning for at beskytte andre.
 • Overvej, hvor meget personale der skal involveres.
 • Tal med kapellerne om deres forholdsregler.
 • Tag i øvrigt de samme forholdsregler som beskrevet under dåb.
 • Kirkegårdsbestyrelsen er bemyndiget til generelt at udsætte fristen for jordfæstelse og ligbrænding til 14 dage. Det er dog en forudsætning, at den afdøde person opbevares i et lokale med en rumtemperatur på ikke over 4 grader indtil kort tid forud for begravelsen eller ligbrændingen. Læs mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

 

Vielser

Gennemføres ud fra forholdene

 • Tilbyd at udskyde vielsen
 • Tal med de pårørende om at begrænse deltagerantallet – max. 100 og helst så få som muligt. fortæl, at man skal være opmærksom på smittespredning og hensyn i den anledning for at beskytte andre.
 • Overvej, hvor meget personale der skal involveres.

 

Konfirmation strammes op

Konfirmandforberedelsen aflyses i de næste to uger, da skolerne er lukket. Afvent situationen de kommende uger. Forbered jer både på den nuværende situation og på en situation, hvor I er nødt til at udskyde konfirmationen.

 • Begræns deltagerantallet, så kirken kun er halvt fyldt – max 100 deltagere i alt. Vi anbefaler jer, at kirkerne ikke bliver mere end halvt fyldt. Fortæl, at man skal være opmærksom på smittespredning og hensyn i den anledning for at beskytte andre
 • Del eventuelt konfirmandholdet op i mindre hold
 • Overvej, hvor meget personale der involveres
 • Tag i øvrigt de samme forholdsregler som beskrevet under dåb
 • Overvej at gennemføre konfirmationsgudstjeneste på den planlagte dato, men med meget få gæster (den nærmeste familie) pr. konfirmand

 

Sjælesorg/samtaler

Gennemføres efter forholdene. Følg sundhedsmyndighedernes anvisninger om, hvordan man omgås hinanden og særligt risikogrupper og syge.

 • Tag kontakt til hospice og hospitaler, hvis sjælesorgssamtalen skal finde sted der, for sammen med personalet at afklare, om der er noget, I skal være særligt opmærksomme på.
 • Undgå face to face-samtaler med mennesker, der er i karantæne. Brug i stedet telefonsamtaler eller Skype.
 • Sygehuspræster skal følge sygehusenes retningslinjer.
 • Hvis I er i tvivl, så tag en drøftelse med provst eller biskop om, hvordan I håndterer det i den konkrete situation.

 

Møder

Menighedsrådsmøder og provstiudvalgsmøder, herunder orienterende møder og indstillingsmøder, skal i videst muligt omfang udsættes, medmindre der er uopsættelige spørgsmål til behandling på møderne. I givet fald bør mødet afholdes som et skype- eller telefonmøde. Er dette ikke muligt, skal menighedsrådet/provstiudvalget afvikle mødet med fornøden forebyggelse af smitterisiko i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefaling.

Kirkeministeriet undersøger mulighederne for at udsætte lovbestemte frister om godkendelse af årsregnskab og beslutning om nye fælles menighedsråd, sådan at møder ikke skal afholdes af formelle grunde i løbet af de næste 14 dage.   

Er personalemøder uundgåelige af hensyn til vigtig information og videndeling, skal der holdes god afstand mellem mødedeltagerne. Tilbyd, at man kan deltage på telefon eller Skype, hvis man ønsker det. 

 

Foredrag og koncerter

Alle arrangementer, fx koncerter, foredrag, babysalmesang og andre arrangementer i kirken, der ikke er gudstjenester og kirkelige handlinger, vil vi bede jer om at aflyse.

 

Kirkens ansatte

Medarbejderne ansat i sognene bør som udgangspunkt behandles på lige fod med andre offentligt ansatte. Biskoppernes opfordrer menighedsrådene til at indrette kirkernes hverdag med mindst mulig bemanding i kirken og lade kontorpersonalet og lignede arbejde hjemmefra hvis muligt.

 

Ovenstående vejledning gælder fra dags dato og indtil videre. Følg med under meddelelser på DAP og på stifternes hjemmesider for løbende opdateringer.