Til præsterne
Studieorlov for præster

Studieorlov for præster

Vil du på studieorlov i 2021?
Det kan være svært at fordybe sig, når man står midt i en travl hverdag. Derfor kan præster og provster søge om studieorlov, hvor man fordyber sig i et fagligt relevant emne. Både tjenestemandsansatte og overenskomstansatte præster og provster kan søge studieorlov.

Studieorlov gives til præsters frie efteruddannelse inden for et bredt spektrum af emner fra almenteologiske, praktiske teologiske eller religionspædagogiske temaer til samfundsvidenskabelige, psykologiske, filosofiske, litterære eller kunstneriske forhold, som kan være med til at styrke præstens kompetencer og dygtiggørelse. 

Til studieorlov kan der ydes tjenestefrihed i en periode på tre måneder. Under tjenestefriheden vil præstens stilling blive varetaget ved konstitution. Tjenestefriheden betales af lønmidler i form af et engangsvederlag, der svarer til præstens løn og udbetales i tre månedlige rater. Du skal være opmærksom på, at der ikke optjenes pensions- og lønanciennitet under denne orlov. 

Det er en forudsætning, at præsten efter afholdt studieorlov sender en kort redegørelse (studieorlovsrapport) af studieforløbet til biskoppen. Rapporten vil blive offentliggjort på stiftets hjemmeside til inspiration for præsterne og andre interesserede. 

Ved fordelingen af studieorloverne lægges der bl.a. vægt på:

• Bredde i studieemner og orlovsformål
• Ligelig fordeling af køn
• Hensyn til at tilgodese kollegaer og i videre forstand kirken
• Præstens tjenestealder
• Eventuel medfinansiering fra andre kilder, fx til studierejser
• Personlige forhold
• Hvorvidt ansøgeren tidligere har fået tildelt studieorlov 

I 2021 er et antal studieorlover åbne for ansøgere. De opslås under forbehold for stifternes bevilling. 

Sådan gør du
Skriv en ansøgning, og vedlæg redegørelse for det faglige formål med studieorloven samt din seneste lønseddel. Ansøgningen stiles til biskoppen og sendes ad tjenestevejen. Afgørelse om ansøgningerne træffes i de enkelte stifter efter forhandling mellem biskoppen og Præsteforeningens stiftsbestyrelsers forhandlingsudvalg.

Ansøgningen skal være provsten i hænde senest fredag den 28. august 2020 klokken 12.00.

 


Ekstra tilbud i Lolland-Falster Stift: Studieuge

Stiftets præster har mulighed for en uges studieorlov årligt. 

Ordningen fungerer ved, at præsterne giver hinanden mulighed for frihed til studier svarende til 6 sammenhængende dage. Det betyder, at I gensidigt dækker hinanden ind i den pågældende uge i forhold til kirkelige handlinger, konfirmander, telefon, samtaler o.l. på alle ugens hverdagen.

Ordningen kan ikke omfatte søndage, og det forudsættes, at man kun
benytter sig af studieuge 1 gang om året. Det er ligeledes en
forudsætning, at såfremt der er afholdt studieuge, kan der ikke overføres
det tilsvarende ikke afholdt ferie/særlige feriedage.
Hvis I er enige om at give hinanden en sådan studieuge, skal det ikke
registreres, men blot meddeles provsten forinden, ligesom også
menighedsrådet og personalet bør være orienteret.