Fortsæt til hovedindholdet
Om menighedsrådene
Kirkeværgens opgaver

Kirkeværgen har tilsynet med kirken og kirkegården

Kirkeværgen har det daglige tilsyn med kirken og kirkegården. Det gælder alle tilhørende bygninger inde og ude samt inventar og tilbehør undtagen præsteboliger.

Tilsynet indebærer vedligeholdelse, renholdelse, reparation, nyanskaffelser og nybygning, sikkerhed, brandforebyggelse og forsikringssager. Kirkeværgen varetager ofte også administrative funktioner i forbindelse med kirkegårdens administration. Desuden har kirkeværgen pligt til at deltage i de årlige syn af kirken og kirkegården samt ekstraordinære synsforretninger.

Kirkeværgen er ikke alene om opgaverne, men kan trække på og få opgaver fra kirke- og kirkegårdsudvalget, der er påkrævet ved lov.

Da kirkeværgen arbejder på menighedsrådets vegne, skal menighedsrådet derfor fastsætte retningslinjer i form af vedtægter. Vedtægterne besluttes af det nyvalgte menighedsråd. 

Det siger menighedsrådsloven

På menighedsrådets konstituerende møde vælges kirkeværgen. Menighedsrådet vælger af eller uden for sin midte en kirkeværge. Formanden for menighedsrådet, den bygningskyndige og kirkefunktionærer, der er ansat ved kirken eller kirkegården, kan ikke vælges til kirkeværge.

I sogne med flere kirker kan der vælges en kirkeværge for hver af kirkerne. Har to eller flere sogne fælles menighedsråd, kan der vælges en kirkeværge for hver kirke.

Et medlem af menighedsrådet har pligt til at modtage valg til kirkeværge. Valget har virkning for 1 år ad gangen.

Menighedsrådet kan beslutte at tillægge kirkeværgen et honorar. Størrelsen af honoraret skal godkendes af provstiudvalget. 

Valget af medlemmer til kirke- og kirkegårdsudvalg finder sted umiddelbart efter valg af menighedsrådets formand og næstformand. Kirkeværgen kan ikke vælges til medlem af udvalget. Valgene har virkning for menighedsrådets funktionsperiode.

Kirkeværgens opgaver skal ifølge loven fastsættes af det enkelte menighedsråd i en vedtægt for kirkeværgens forretningsområde.  

Kontinuitet på posten som kirkeværge

Da kirkeværgen bestrider en af de større poster i rådet, er kontinuitet vigtigt. Planlæg derfor et skift af kirkeværge, så der bliver en periode før eller/og efter skiftet, hvor den gamle kirkeværge oplærer den nye kirkeværge. På den måde bliver det lettere for den nye kirkeværge at tage over.


Folkekirkens forsikringHjælp at hente

Stiftsadministrationen yder rådgivning til menighedsråd i sager om løn, personale og jura, byggeprojekter og lån.

Tlf.: 54 85 02 11
Email: LFSTIFT@km.dk

Mere om stiftsadministrationens rådgivning