Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådet
Om stiftsrådet

Stiftsrådet styrker det kirkelige liv

Siden 2009 har hvert stift haft et stiftsråd, som har til opgave at fordele penge til aktiviteter i stiftet og rådgive stiftets ledelse. Få indblik i, hvad stiftsrådet laver, her.

Hvad er et stiftsråd?

Siden 2009 har der været et stiftsråd i alle stifter. Medlemmer af stiftsrådet er biskoppen, domprovsten (biskoppens stedfortræder) og repræsentanter for stiftets provster, præster og menighedsråd. 

Stiftsrådet er primært en rådgivende instans. Der er også en række forskellige udvalg i stifterne med ansvar for blandt andet mellemkirkeligt arbejde, diakoni, mission eller kommunikation.

Stiftsrådet rådgiver stiftsøvrigheden, som varetager tilsynet med sognenes administrative og økonomiske forhold.

Stiftsøvrigheden består af to personer: 

  • Biskoppen, som er stiftets formelle overhoved. Biskoppen er en præst, som er valgt af stiftets præster og menighedsrådsmedlemmer til at føre tilsyn med menighederne og lede administrationen af stiftet. Biskoppen er den gejstlige og formelle, daglige leder af stiftet.
  • Stiftamtmanden, der bliver udpeget til hvervet som den verdslige del af stiftets ledelse.

Den nuværende stiftamtmand er Henrik Horster, som er ankechef ved Ankestyrelsen. Stiftamtmanden har en funktion, der minder om provstiudvalgets, dog på et mere overordnet plan. 

Stiftsbidraget - penge til udvikling

Det er stiftsrådets opgave at fastsætte, hvor stor en del af den lokale kirkeskat, der skal gå til det, der kaldes "det bindende stiftsbidrag". I henhold til loven om folkekirkens økonomi udskriver stiftsrådet et bindende stiftsbidrag fra kirkekasserne, dog højest på 1%. Pengene skal bruges til aktiviteter i stiftet, og det er op til stiftsrådet at beslutte hvilke.

Stiftsbidraget kan anvendes til aktiviteter inden for følgende områder:

  1. Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og provster
  2. Formidling af kristendom
  3. Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter

Stiftsrådet varetager desuden forvaltningen af stiftsmidlerne, som er kirkernes formue. Den består bl.a. af midler fra salg af ejendomme og indbetalinger til gravstedsvedligeholdelse.

Stiftsmidlerne udlånes til kirker og præsteembeder, og det er stiftsrådet, som fastsætter både indlåns- og udlånsrente af midlerne.

Stiftsrådet kan tillige rådgive biskoppen om kirkelige forhold, herunder kirkelige fællesopgaver og strukturforhold, ligesom stiftsrådet på eget initiativ kan tage sager af betydning for stiftet op til en fælles drøftelse på stiftsrådsmøderne.

Stiftsrådet fastlægger også stiftets udvalgsstruktur og nedsætter udvalgene.


Planlagte møder og ansøgningsfrister i 2024:

Alle møderne finder sted i bispegården.

Onsdag den 21. februar 
kl. 10-13

Torsdag den 16. maj 
kl. 10-13

Torsdag den 5. september 
kl. 10-13
Ansøgningsfrist til stiftsrådet: 22. august 2024

Onsdag den 13. november 
kl. 10-13
Ansøgningsfrist til stiftsrådet: 30. oktober 2024

Vejledning til ansøgere
Har du brug for hjælp til hvad og hvordan man kan søge midler hos stiftsrådet? 
Find "Vejledning til ansøgere" her.

 

Stiftsadministrationen er sekretariat for stiftsrådet.