Nyheder 2020
Nyheder

Vejledning om streaming fra kirkerne

Coronarestriktioner har åbnet for muligheden af at streame både gudstjenester og kirkelige handlinger - se vejledning for dette her og find dokumenter til at indhente samtykke fra personale og medvirkende.

Find samtykkeerklæringer nederst på siden. Senest opdateret 28. april 2020.

Den aktuelle coronaepidemi og de deraf følgende foranstaltninger og restriktioner har affødt et stort ønske om at kunne transmittere fra de kirkelige handlinger, der foretages i kirken, så de, der ville have været tilstede i kirken, kan følge med på en skærm, hvor de nu er. Endvidere har adskillige præster også ønsket at holde en lukket andagt, som transmitteres via Facebook, hjemmeside, YouTube, eller andet.

Disse ønsker har affødt spørgsmål om, hvad loven siger om at transmittere kirkelige handlinger, idet der er tale om behandling af personoplysninger, som er omfattet af GDPR-reglerne, ligesom der kan være nogle ophavsretlige spørgsmål, der skal tages højde for.

 

Udmelding fra Kirkeministeriet vedrørende streaming


Kirkeministeriet har den 20. marts 2020 meldt følgende ud:

”Q19 Kan der live streames fra en bisættelse eller anden kirkelig handling?

Svaret er:
Som det fremgår af biskoppernes vejledning af 18. marts 2020, er alle konfirmationer i folkekirken udsat til efter 1. juni 2020.
Der kan afholdes vielse, dåb og begravelse i folkekirken under iagttagelse af § 5, stk. 2, i bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) (Se Q1, Q2 og Q 3).

Sådanne enkeltstående kirkelige handlinger er i udgangspunktet private, og fotografering, videooptagelse eller streaming er ikke en del af den kirkelige handling.

Et menighedsråd bør derfor ikke være initiativtager til fotografering, videooptagelse eller streaming af kirkelige handlinger.

I det omfang de pårørende ved en bisættelse eller begravelse har et ønske om, at der fotograferes, videooptages eller streames fra den kirkelige handling, skal dette aftales med præsten, der har ansvaret for forløbet af den kirkelige handling. Fotografering eller videooptagelse i kirken ved sådanne lejligheder må kun finde sted med præstens samtykke, og præstens anvisninger skal i givet fald efterkommes.

Tilsvarende gælder ved vielse og dåb.

Når fotografering, videooptagelse eller streaming sker efter ønske fra de pårørende, brudeparret, og ved dåb forældremyndighedsindehaverne eller den, der skal døbes, er det de pågældendes ansvar at sørge for optagelsen og at sikre, at alle gældende regler om persondatabeskyttelse, herunder regler om behandling af personfølsomme oplysninger og eventuelt regler om ophavsret overholdes.”

 

Hvad siger KODA om rettigheder?
 

 • Streaming
  Livestreaming og streaming on demand af koncerter, musikgudstjenester, fællessang og lignende, som er gratis for forbrugerne, og som samtidig er uden reklamer, uden sponsorater og uden nogen former for økonomisk brugerbidrag, er frem til den 31. december 2020 gratis. Dog kræver det en såkaldt vederlagsfri tilladelse, og den får man ved at skrive til kunde@koda.dk.
   
 • Facebook og Youtube
  Så længe livestreaming og videoer med musik alene kan afspilles på Facebook eller YouTube, kræver det ikke en særskilt aftale med Koda. Det skyldes, at Koda har indgået en aftale med Facebook og YouTube, der omfatter brugen af musik på de to platforme. Det gælder alt musik - ikke kun gudstjenester. Oplever man at blive begrænset f.eks. ved mutet lyd eller lign. kan det skyldes andre rettigheder, der ikke er clearet.
   
 • Hjemmesider
  Frem til 1. juni er kirker fritaget for at lave en musikaftale med Koda ifm. livestreaming af gudstjenester via hjemmesider. Efter denne dato skal der laves en aftale med Koda for livestreaming og tidligere livestreams, der er tilgængelige på hjemmesiden.
   
 • Tekst
  Retten til tekst er forvaltet af CopyDan Tekst og Node - ikke Koda.
   
 • Ophavsret
  Der skal som udgangspunkt altid indhentes en tilladelse fra ophavsmanden (eller vedkommendes musikforlag) til brug af værker i religiøs sammenhæng jf. ophavsretslovens § 3. For salmer og lovsange vil kunstneren dog tvivlsomt opleve det krænkende at se sin musik brugt her, men bruger vi musik af mere mainstream artister, skal vi være opmærksomme her.

Om data og streaming helt kort

Persondataforordningen og databeskyttelsesloven er ikke til hinder for, at menighedsrådet beslutter at foretage transmission fra kirken til andre konkrete lokaliteter, herunder plejehjem. Der stilles blot nogle nærmere krav i den forbindelse, alt efter om der er tale om en andagt, hvor kun få ansatte deltager, eller om der er tale om en kirkelig handling.

Da gudstjenester er en offentlig begivenhed, skal man som hovedregel ikke indhente samtykke fra alle deltagerne forinden. Men det er god stil at gøre opmærksomme på, at gudstjenesten optages, før I går igang, så dem, der ikke ønsker at deltage, kan blive holdt ude af billedet.
 

Andagt med deltagelse af ansatte i kirken

Præsten og de ansatte i kirken, som deltager i andagten, således at de kan ses på transmissionen, skal forinden skriftligt samtykke i transmissionen. Samtykkeerklæring er vedhæftet som bilag 1.

Samtykket kan tilbagekaldes, indtil transmissionen går i gang. Hvis transmissionen efterfølgende lægges op på fx Facebook, YouTube eller lignende, kan samtykket tilbagekaldes på hvilket som helst tidspunkt. Hvis et samtykke tilbagekaldes, skal menighedsrådet fjerne transmissionen.
 

Kirkelig handling

Det anbefales i overensstemmelse med ministeriets udmelding, at menighedsrådet ikke transmitterer kirkelige handlinger, (dåb, konfirmation, bryllup og begravelse/bisættelse) da der er tale om et privat arrangement. Såfremt menighedsrådet alligevel transmitterer en kirkelig handling skal de personer, som den kirkelige handling vedrører, fx dåbsforældre og faddere, skriftligt samtykke i transmissionen af handlingen. Samtykkeerklæring er vedhæftet som bilag 2-5.

De personer, der deltager i den kirkelige handling, skal have mulighed for at vælge, om de ønsker at deltage i transmissionen. Dette kan eventuelt tilgodeses ved, at områder af kirken ikke omfattes af transmissionen, eller at man udelukkende transmitterer kiste og/eller præst. Under alle omstændigheder bør der meget klart informeres om, at der sker transmission, således at man har mulighed for at fravælge at deltage i handlingen. 

Også i dette tilfælde skal præsten og de ansatte i kirken, som deltager i den kirkelige handling, således at de kan ses på transmissionen, forinden skriftligt samtykke i transmissionen. Samtykkeerklæring er vedhæftet som bilag 1.

Samtykket kan tilbagekaldes, indtil transmissionen går i gang. Hvis transmissionen efterfølgende lægges op på fx Facebook, YouTube eller lignende, kan samtykket tilbagekaldes på hvilket som helst tidspunkt. Hvis et samtykke tilbagekaldes, skal menighedsrådet fjerne transmissionen.
 

Særligt vedrørende ophavsret

I henhold til ophavsretslovens bestemmelser, så skal en udøvende kunstner, fx organist eller kirkemusiker, give samtykke til, at en kirkelig handling optages på bånd, film eller lignende og eventuelt efterfølgende gøres tilgængelig for offentligheden.

Det anbefales derfor, at menighedsrådet udfylder bilag 6, såfremt der er tale om en bisættelse, begravelse, dåb eller bryllup, der optages for at blive vist til andre familiemedlemmer eller pårørende efterfølgende eller samtidig, såfremt disse ikke har mulighed for at deltage i den kirkelige handling på grund af de restriktioner, der er pålagt af regeringen.

Er der tale om en andagt, som, præsten ønsker, bliver optaget og efterfølgende bliver gjort tilgængelig på fx sognets hjemmeside, YouTube, Facebook eller lignende anbefales det, at menighedsrådet udfylder bilag 7. Dette er alene aktuelt, såfremt der deltager organist eller kirkemusiker i den andagt, som præsten afvikler.

Såfremt der er behov for, at den optagne andagt skal overdrages til tredjepart, fx en tv-station, så skal der rettes henvendelse til det lokale stift for yderligere vejledning.   

Det skal understreges, at der ikke er krav om, at den udøvende kunstner, modtager et ekstra honorar for at give sit samtykke til optagelsen og den efterfølgende offentliggørelse.

SAMTYKKEERKLÆRINGER