Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt 2021
Nyheder

Stiftsrådets orientering ved landemodet 2021

Ved landemodet den 2. oktober fortalte stiftsrådsformand Susanne Møller nærmere om det forgangne års arbejde.

Af Susanne Møller

For stiftsrådet har det sidste år mest været et ”ikke-år”, hvor vi har holdt vores møder med sprit og med afstand, men der har ikke været mange aktiviteter at planlægge og gennemføre i udvalgene. Der har været afholdt en inspirationsdag med Kirkefondet, der inspireret af stiftets visionsbog har tilbudt Lolland-Falsters Stift samarbejde omkring aktuelle udviklingsprojekter i stiftet.

Vi har brugt tid på gensidig orientering af hvordan man har tacklet coronaudfordringen i kirkelivet her i stiftet på forskellig vis. Det har været en stor udfordring for os alle, men især præsterne har været under stærkt pres med krav om meget begrænset adgang til kirken og korte gudstjenester uden sang. En trist affære! Men stor tak til alle præsterne for at holde ud og komme frisk igen! Godt klaret!

Pejlemærkerne for stiftsrådets arbejde er som beskrevet i visionsbogen "Vel mødt under sky på kirkesti":

  • Relevans, fordi det skal gøre en forskel.
  • Medinddragelse, fordi kreativitet og forståelse opstår i samarbejdet mellem mennesker med forskelligt udgangspunkt og dermed forskellige erfaringer.
  • Fællesskab, fordi det er et grundvilkår i alt kristent arbejde.

og vores nuværende fokuspunkter er valgt for at gøre en positiv forskel på det kirkelige arbejde i stiftet.

Vi arbejder med en økonomisk ramme på max 1 procent af den kirkelige ligning i et område som det beløb, der kan udskrives som det såkaldte bindende stiftsbidrag. I 2020 er procenten omkring 0,6 hvilket svarer til et budget på 945.000 kroner.

Stiftsrådets prioritering af opgaverne fremgår af vores regnskab og budget, men sagt ganske kort bruger vi flest penge på efteruddannelsen af præsterne, inklusiv praktikordningen og kommunikationsopgaverne, herunder løn til stiftets kommunikationsmedarbejder.

Samarbejdet med Stege-Vordingborg Provsti omkring folkekirkens skoletjeneste SYLF er andet vigtigt og meget aktivt område.

Pilgrimshuset i Maribo støttes lige nu, men glider ud af næste års budget, da det er blevet købt af Maribo Domsogn.

Projekter støttes efter ansøgning. Hovedreglen her er, at det skal gøre en forskel for os som stift, i henhold til vores pejlemærker. Herudover støttes vores funktionspræster med et beskedent årligt rådighedsbeløb og udvalgene får tildelt midler efter budget.

Lige nu har vi følgende stiftsudvalg: Religionspædagogisk udvalg, Diakoniudvalget, Det mellemkirkelige stiftsudvalg og et Kirken på Landet-udvalg. Udvalgsstrukturen kan ændres efter behov og i forbindelse med den nu afsluttede fireårige periode vil der være en evaluering af stiftsrådets arbejde, således at erfaringerne herfra bringes med i det videre arbejde – også med hensyn til udvalgsstrukturen.

Stiftsrådet har en lovbunden opgave i forvaltningen af stiftsmidlerne ved at fastsætte ud- og indlånsrenter i forhold til bevilgede lån til forskellige opgaver i sognene. Stiftsrådet har netop udarbejdet nye retningslinjer for optagelse af lån i stiftsmidlerne. De nye retningslinjer er udsendt til menighedsråd og provstier.

Stiftsrådet er repræsenteret i budgetfølgegruppen for fællesfonden og har et medlem i bestyrelsen for forvaltningen af folkekirkens samlede kapital. Forvaltningen af kapitalen, heraf vores ca. 62 millioner, har det sidste år været et noget trist kapitel at se ind i, da afkastet har været negativt i flere perioder - men der nu en vis optimisme at spore.

Oplysninger om stiftsrådets arbejde og økonomi er altid tilgængeligt på stiftets hjemmeside i form af økonomirapporter og mødereferater fra udvalgene og fra rådsmøderne på stiftets hjemmeside.