Aktuelt 2021
Nyheder

Seneste opdaterede retningslinjer om corona

Find de seneste opdaterede retningslinjer fra Kirkeministeriet her

 

Har du spørgsmål, eller søger du konkrete informationer? Så skriv til stiftet på lfstift@km.dk eller tlf. 5485 0211

Krav om coronapas gælder i folkekirken - også for ansatte

Coronapas ved gudstjenester, kirkelige handlinger og menighedsaktiviteter

Covid-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Fra den 29. november 2021 skal der vises coronapas ved gudstjenester, kirkelige handlinger og menighedsaktiviteter, hvis

  • der deltager mere end 100 indendørs
  • der deltager mere end 1.000 udendørs.

Hvis der hos jer er plads til mere end 100 personer i kirken eller i jeres menighedslokaler, er det vigtigt, at I lokalt taler om, hvad kravet om coronapas betyder hos jer.

 
Menighedsaktiviteter

Hvis I planlægger menighedsaktiviteter med mere end 100 deltagere indendørs eller mere end 1.000 deltagere udendørs, er det vigtigt, at I lokalt drøfter, hvordan aktiviteten kan gennemføres med de nye krav om visning af coronapas. Samtidig skal I beslutte, hvem der skal kontrollere, at deltagerne har et gyldigt coronapas – eller er undtaget fra kravet om at vise coronapas.

 
Gudstjenester

Hvis jeres kirke kan rumme mere end 100 personer, er det vigtigt, at I lokalt taler om, hvordan I kan gennemføre gudstjenester med mere end 100 deltagere, og hvem der skal kontrollere, at deltagerne har et gyldigt coronapas – eller er undtaget fra kravet om at vise coronapas.

I kan også beslutte, at I kun vil tillade op til 100 deltagere adgang til gudstjenesten. På den måde kan I undgå at skulle kontrollere coronapas.

 
Bryllup

Hvis jeres kirke kan rumme mere end 100 personer, er det vigtigt, at præsten sammen med brudeparret aftaler, om de forventer, at mere end 100 deltager til brylluppet. Hvis det er tilfældet, skal præsten aftale med brudeparret, at de fortæller gæsterne, at de skal have et gyldigt coronapas for at kunne deltage.

Præsten skal sammen med menighedsrådet aftale, hvem der skal kontrollere, om deltagerne har et gyldigt coronapas – eller er undtaget fra kravet om at vise coronapas.

 
Begravelse/bisættelse

Hvis jeres kirke kan rumme mere end 100 personer, er det vigtigt, at præsten sammen med de pårørende aftaler, om de forventer mere end 100 deltager til begravelsen/bisættelsen. Hvis det er tilfældet, skal præsten aftale med de pårørende, at de fortæller mulige deltagere, at de skal have et gyldigt coronapas for at kunne deltage.

Præsten skal sammen med menighedsrådet aftale, hvem der skal kontrollere, om deltagerne har et gyldigt coronapas – eller er undtaget fra kravet om at vise coronapas.

 
Undtaget fra at vise coronapas

Følgende er undtaget fra at vise coronapas:

  • børn under 15 år
  • personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget Covid-19 test.
 
Kontrol af coronapas

Det er Kirkeministeriets vurdering, at menighedsrådet kan beslutte, om de ansatte skal stå for kontrollen af coronapas. Opgaven kan også varetages af andre. Se nedenstående faktaboks for uddybende vejledning udsendt af Landsforeningen af Menighedsråd.

 

Krav om coronapas for kirkens ansatte

Arbejdsgivere i folkekirken skal kontrollere coronapas for deres ansatte. Det sker efter, at Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har fastsat regler for statens område, herunder folkekirken.

Kravet gælder fra fredag den 26. november 2021.

 
Hvordan skal kontrollen foregå

Se nedenstående faktabokse med vejledninger til, hvordan kontrollen skal foregå.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udarbejdet et cirkulære, der nærmere beskriver, hvordan kravet om fremvisning af coronapas skal håndteres på arbejdspladserne.

Læs cirkulæret her: Regler, aftaler og cirkulærer (medst.dk)

 
Information direkte til de ansatte

Kirkeministeriet vil sende information ud via e-Boks til samtlige ansatte, der har fået udbetalt løn i november 2021.

 

Vejledning fra landsforeningen af menighedsråd

Vejledning til menighedsråd om kontrol af coronapas

Hvem skal kontrollere?

Det er menighedsrådet, der skal kontrollere, at de ansatte har coronapas. Det følger af lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v. og Medarbejder- Kompetencestyrelsens cirkulære om forevisning af coronapas, test for covic-19 mv. på det statslige overenskomst- og aftaleområde.

 

Det betyder, at menighedsrådenes ansatte, så længe covid-19 betegnes som en samfundskritisk sygdom, skal forevise coronapas. Et coronapas kan være vaccine, tidligere smittet eller test.

 

Vi opfordrer til, at I vælger kontaktpersonen eller et andet medlem fra menighedsrådet til at varetage opgaven. I kan også vælge at delegere opgaven til en eller flere ansatte.

 

Vi opfordrer jer, som vi skrev tidligere i dag, til at holde et møde med jeres medarbejdere.

 

Vi foreslår, at I på mødet også orienterer om følgende:

 

Information til ansatte om krav om coronapas

Medarbejderne har modtaget skriftligt information via e-Boks fra Kirkeministeriet om, at der stilles krav om fremvisning af coronapas og begrundelsen for det. Det fremgår af meddelelsen, at en medarbejder, der ikke vil efterkomme et pålæg om fremvisning af coronapas, kan risikere ansættelsesretlige sanktioner, med mindre medarbejderen har en gyldig grund til ikke at kunne fremvise coronapas.

 

Hvor ofte vil kontrollen komme til at foregå

Vi anbefaler, at I gennemfører kontrollen en gang om ugen.

Drøft på mødet med medarbejderne, hvordan det mest hensigtsmæssigt kan lade sig gøre.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen anbefaler, at der går mindst 4 dage fra medarbejderne har modtaget pålægget om at kunne fremvise coronapas, til der gennemføres kontrol.

 

Skal medarbejderen testes

Hvis pålægget om forevisning af coronapas betyder, at medarbejderen skal testes for covid-19, skal testen så vidt muligt gennemføres i den ansattes arbejdstid. Er det ikke muligt at gennemføre en pålagt test i den ansattes sædvanlige arbejdstid, skal den ansatte kompenseres for den tid, der bruges på testen. Endvidere skal den ansatte have dækket eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med gennemførelsen af en pålagt test.

 

Hvis der ikke foreligger et testresultat i elektronisk eller fysisk form, skal resultatet og testtidspunktet på anden måde kunne dokumenteres over for menighedsrådet, fx i form af en tro- og loveerklæring fra den ansatte.

Menighedsrådet har ikke krav på andre oplysninger end selve testresultatet og testtidspunktet, og rådet kan ikke pålægge en ansat at sørge for, at det får resultatet uden om den ansatte. Medarbejderen er forpligtet til at sikre, at menighedsrådet får resultatet af testen hurtigst muligt efter, at resultatet er kommet frem til den ansatte selv.

 

Læs mere i coronavejledningen, hvor I også finder de gældende regler: coronavejledning-for-folkekirken-2021-11-26.pdf (menighedsraad.dk)

Vejledning til biskopper og provster om kontrol af coronapas for præsterne i stiftet

Kontrol af coronapas

Arbejdsgivere i folkekirken skal kontrollere coronapas for deres ansatte. 

Kravet er indført jf. Medarbejder- og Kompetencestyrelsens cirkulære af 26. november 2021 om forevisning af coronapas, test for covic-19 mv. på det statslige overenskomst- og aftaleområde, som pålægger offentlige arbejdsgivere, herunder folkekirken, at kontrollere coronapas for deres ansatte.

Arbejdsgiver har pligt til at orientere sine ansatte om gennemførelse af kontrol af coronapas.

 

Hvem skal kontrollere?

Det er biskoppernes ansvar at sikre en kontrol af coronapas for præster og provster.

Biskoppen har mulighed for at delegere opgaven til provsterne, som igen har mulighed for at delegere opgaven til en eller flere præster.

 

Hvordan skal kontrollen gennemføres?

Der skal gennemføres en kontrol en gang om ugen, og det vil være op til den enkelte biskop i samarbejde med provsten at tilrettelægge fremgangsmåden for kontrollen.

En præst har pligt til at fremvise sit coronapas på arbejdsgivers eller den delegeredes forespørgsel med mindre præsten har en gyldig grund til ikke at kunne fremvise coronapas, f.eks. hvis den pågældende kan dokumentere at være undtaget.

 

Hvad sker der, hvis en præst ikke kan fremvise et gyldigt coronapas?

Hvis en præst ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, uden at have gyldig grund hertil, henvises præsten til at få foretaget en test, som kan foregå i arbejdstiden.

Præsten kan møde ind på arbejdspladsen, når der igen kan fremvises et gyldigt coronapas.

 

Hvad sker der, hvis præsten ikke ønsker at fremvise et gyldigt coronapas?

Hvis præsten ikke ønsker at fremvise et gyldigt coronapas, uden at have gyldig grund hertil, til sin biskop eller den delegerede, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser.

Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd om smitte­forebyggelse

1. Bliv vaccineret 
2. Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer 
3. Hold afstand 
4. Luft ud og skab gennemtræk 
5. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit 
6. Gør rent, særligt overflader som mange rører ved

 

Kilde: www.sst.dk