Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppen
Biskoppens opgaver

Biskoppens opgaver

Biskoppen er den samlende figur i stiftet, når det kommer til spørgsmål om det kirkelige liv. Biskoppen er også den øverste gejstlige myndighed og er valgt af alle menighedsrådsmedlemmer.

Det er biskoppens opgave at føre tilsyn med stiftets præster og menighedsråd samt afholde bispeeksamen og give kollats (udnævnelse) til ny præster, som ikke er blevet ordineret endnu.

Når et menighedsråd har kaldet den præst, de ønsker til en ledig stilling, er det biskoppen, der ansætter præsten. Når det drejer sig om nyuddannede præster, er det biskoppen, der ordinerer den nye præst forud for indsættelsen i det nye embede. Hertil kommer en række andre opgaver, for eksempel kirkeindvielser og provstekreeringer.

Det er også biskoppen, som godkender mindre ændringer i liturgi og ritualer ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Dertil kommer en række administrative og økonomiske opgaver, som varetages sammen med stiftamtmanden.

En biskop skal være tjener

Marianne Gaarden blev valgt som biskop over Lolland-Falsters Stift i september 2017.

Hun gik til opgaven med et klart embedssyn: At det er afgørende, at man som biskop er lydhør og nærværende, for en biskop skal først og fremmest være tjener for alle de, der også har valgt at være tjenere for evangeliet. 

Det bibelord, som har været den største inspiration for Marianne Gaardens syn på embedet, er Marias ord i Lukasevangeliet kapitel 1, vers 38:

"Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord."

Derfor tilstræber hun at se, støtte og inspirere menighedsråd og præster i det store arbejde, der foregår rundt om i stiftet. Marianne Gaardens tilgang til samtalen er, at det gode samarbejde ikke nødvendigvis bygger på enighed, men i langt højere grad på respekt for forskellighed. 

Biskoppens syv pejlemærker

Da Marianne Gaarden blev valgt som biskop i 2017, var det blandt andet på disse syv pejlemærker for folkekirken i Lolland-Falsters Stift. 

1. Forkyndelse

At evangeliet lyder, så alle kan se, høre og forstå, hvad det har med vores liv at gøre i dag.

Kirkens primære opgave er at formidle evangeliet, så det vækker genklang i vores liv med hinanden. Gud er nærværende her og nu. Det skal kunne høres, mærkes og erfares i gudstjenesten, i samtalerne med præsten og alle de andre måder mennesker møder kirken på i dag. Derfor vil jeg understøtte en levende og nærværende forkyndelse. Forkyndelsen består også af at lytte til mennesker, og med udgangspunkt i deres livserfaringer tilbyde en samtale om, hvad evangeliet betyder for dem i dag.

2. Diakoni

At vi sætter handling bag ordene, så vi støtter og hjælper vore medmennesker i nød.

Den kristne forkyndelse har også hænder og fødder, og derfor skal der handling bag evangeliets budskab om næstekærlighed. Når livet gør ondt, har vi allermest brug for Guds kærlighed, som vi møder via vores næstes udstrakte hænder. Derfor vil jeg arbejde for at understøtte de mange gode initiativer, der allerede er i gang i stiftet med at hjælpe mennesker i krise, sorg og nød.

3. Mission

At kirken er imødekommende og rækker ud, så det er tydeligt, at kirken er for os alle.

Der er en åndelig søgen og længsel i samtiden efter den sjælefred og ro, som kirken har. På grund af et stigende traditionstab har flere desværre mistet den tætte kontakt til kirken. Derfor vil jeg arbejde for, at dørtærsklen til kirken sænkes, så mennesker, der ikke er vant til at komme i kirken, kan se og mærke, at kirken også er for dem, og det kristne budskab også vedrører deres liv.

4. Kommunikation

At vi deltager i den offentlige debat, for kirken er en del af samfundet.

Kristendommen er et personligt og eksistentielt anliggende, men udgør også en kulturel dimension. Derfor vil jeg også arbejde for, at kirkerne i stiftet gør deres stemme gældende, er i dialog med det omkringliggende samfund og derved bidrager til udviklingen i stiftet.

5. Samarbejde

At vi samarbejder med hinanden på tværs af sognegrænser og med lokalsamfundet.

Stiftet består primært af landsogne, der er mærket af udfordringerne af bevægelsen fra land til by. Det kan knibe med at få de menneskelige og økonomiske ressourcer til at række. Det kalder på samarbejde over sognegrænser og med det omkringliggende lokalsamfund, så kræfterne forenes. Det kræver for det første koordinering af aktiviteter, så ressourcerne bruges mest hensigtsmæssigt, og så overlapning og konkurrence undgås. For det andet kræver det, at vi også samarbejder med dem, vi ikke er enige med. Det gode samarbejde bygger ikke på enighed, men på gensidig respekt for forskellighed.

6. Den rummelige folkekirke

At folkekirken forbliver rummelig, så alle stemmer kommer til orde.

Vor Herre har skabt os forskelligt, og vi er alle lemmer på det samme legeme, i den samme kirke. Forskelligheden er kirkens styrke og ikke dens svaghed. Derfor vil jeg arbejde for, at alle stemmer kommer til orde, høres og respekteres. 

Der er god grund til at glæde sig over den rummelige folkekirke, vi har i Danmark og på Lolland-Falster. Med et udblik til hele verden har vi stadigvæk en af de bedste kirkeordninger, som jeg vil arbejde for, at vi bliver ved med at have.

7. Administrativt arbejde

At ingen drukner i praktisk arbejde og administrative opgaver.

Der investeres megen tid og mange kræfter i menighedsrådsarbejdet rundt om i stiftet, og kirken ville ikke fungere uden de mange velvillige hænder. Den værdifulde indsats skal mødes af en effektiv og synlig ledelse i stiftsadministrationen. Ledelse er noget, man udøver sammen med andre, så derfor vil jeg lytte til ønsker og behov, invitere til dialog, støtte og bidrage konstruktivt til at omsætte lokale initiativer til handlinger.