Velkommen til Lolland-Falsters Stift
Konflikt OK18 - orientering til menighedsråd og præster

Orientering om konflikten i forbindelse med OK18

30.04.2018

Forlig i Forligsinstitutionen på alle de offentlige områder

Forhandlingerne i Forligsinstitutionen på det offentlige område i forbindelse med OK 2018 er nu alle afsluttet med forlig. Det gælder overenskomstområderne på statens, kommunernes og regionernes område. Der er for alle overenskomsterne tale om 3 årige overenskomster.

Der blev indgået forlig mellem LO-området og Regionerne onsdag den 25. april, og der blev indgået forlig på det samlede kommunale område mellem Forhandlingsfællesskabet og KL fredag den 27. april. Tidligt lørdag morgen den 28. april blev der indgået forlig mellem FTF/AC og Regionerne, og endelig er der netop på statens område indgået forlig mellem CFU/AC og Moderniseringsstyrelsen.

Forligsmanden udsender efter aftale med parterne ikke et mæglingsforslag, og Forligsinstitutionens rolle er nu afsluttet.

De indgåede overenskomster vil blive sendt til afstemning i den enkelte faglige organisation efter den enkelte organisations regler.

Risikoen for konflikt er dog ikke helt ovre endnu. Det er først helt sikkert, når aftalen har været til urafstemning blandt forbundenes medlemmer.


18.04.2018 - opdateret dato for iværksættelse af strejke fra den 8. maj til den 6. maj jf. oplysninger på Forligsinstitutionens hjemmeside.

Forligsmanden udsætter for 2. gang de varslede arbejdsstandsninger

Forligsmand Mette Christensen besluttede tidligere i dag, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i indtil 2 uger, jf. § 4, stk. 5, i lov om mægling i arbejdsstridigheder.

Udløber perioden uden resultat er parterne berettiget til at iværksætte strejke og lockout på femtedagen efter udløbet af 2 ugers perioden. Det vil sige, at strejke kan iværksættes fra 6. maj 2018 og lockout fra 12. maj 2018.

Hvis forhandlingerne afsluttes uden resultat inden for de 2 uger, er parterne berettiget til at iværksætte strejke og lockout på femtedagen efter, at forligsmanden har erklæret forhandlingerne for definitivt afsluttede, jf. § 4, stk. 6, i lov om mægling i arbejdsstridigheder. I den situation kan strejke og lockout iværksættes samtidig.10.04.2018

Version 4 af Kirkeministeriets Konflikt ABC.  KM-konflikt ABC

Konflikt ABC er opdateret vedr. nedenstående emner:

 • Ansættelsessager under en evt. konflikt
 • Jordfæstelse og ligbrænding ( fra styrelsen for Patientsikkerhed)
 • Forhandlingsberettiget organisation - hvem er omfattet af konflikten 
 • Konfliktramt arbejde og ledelsesret før en evt. konflikt
 • Lønudbetaling

30.03.2818

Version 3 af Kirkeministeriets Konflikt ABC.
Nye tilføjelser i forhold til version 2 er markeret med blå skrift.
KM-Konflikt ABC (pdf)28.03.2018

Udsættelse af konflikten i 14 dage

I skrivende stund forhandles der i forligsinstitutionen mellem parterne på det statslige område, og forhåbentlig findes en konstruktiv løsning, så den varslede strejke/lockout, der også rammer folkekirken, aflyses. Forligskvinde Mette Christensen udskød onsdag den 28. marts 2018 konflikten. Det betyder, at der tidligst kan udbryde strejke den 22. april og lockout den 28. april. Forligskvinden kan dog i løbet af de to uger erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat, hvor strejke og lockout kan blive en realitet på femtedagen efter erklæringen. Se pressemeddelelse fra Forligsinstitutionen.

Skulle en konflikt bryde ud, har Kirkeministeriet oplyst, at Moderniseringsstyrelsen accepter, at provster og biskop forestår konfirmationer, der skulle være varetaget af en overenskomst ansat sognepræst. Således kan alle konfirmationer i stiftet gennemføres på det planlagte tidspunkt om end det ikke er af den præst, de unge mennesker har gået til konfirmationsforberedelse ved. Der er imidlertid mange bekymringer, der ikke bliver til noget. Så forhåbentlig har alle bekymringerne været spildte kræfter, så vi efter påskens livgivende opstandelse kan fokusere på og glædes over kirkes liv.

 


20.03.2018

Version 2 af Kirkeministeriets Konflikt ABC
Der er foretaget en række tilføjelser, men også nogle rettelser og præciseringer, som er markeret med rødt.
KM-Konflikt ABC (pdf)


14.03.2018

"Hold fast i festen" 
Biskop Marianne Gaarden opfordrer til at konfirmander og forældre holder fast i konfirmationsfesten. De unge skal nok blive konfirmeret. Læs artiklen


09.03.2018

Konsekvenser af mulig strejke og lockout for folkekirken

Hvis parterne ikke bliver enige i Forligsinstitutionen, vil strejkevarslet være gældende fra døgnets begyndelse den 4. april 2018, og varslet om lockout vil være gældende fra døgnets begyndelse den 10. april 2018.

Lockoutvarsler sendes til organisationerne i dag. For ansatte, der er omfattet af lockouten, anses ansættelsesforholdet for ophørt med virkning fra lockoutens ikrafttræden. Dette indebærer bl.a., at de berørte ikke er berettiget til løn i konfliktperioden.

Der vil blive meddelt lockout for følgende grupper ansatte i folkekirken pr. 10. april 2018:

HK’ere ved alle menighedsråd, provstier, stiftsadministrationerne (enkelte konkrete undtagelser, særligt i løncentrene)

 • AC’ere ved alle menighedsråd, ved stiftsadministrationerne (enkelte konkrete undtagelser, særligt i løncentrene) og ved folkekirkens uddannelsesinstitutioner, herunder alle overenskomstansatte præster i alle stifter
 • Kordegne, sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere, og kirkemusikere i hele folkekirken
 • Gravere og kirketjenere i hele folkekirken
 • Gravermedhjælpere i hele folkekirken (men ikke gartnere og gartneriarbejdere - 3F)
 • PO/KMOK-organister i hele folkekirken
 • DOKS-organister i hele folkekirken samt lærere ved kirkemusikskolerne

Kirkeministeriet har anmodet Finansministeriet om at undtage gartnere og gartneriarbejdere (3F) fra lockout, da ministeriet ønsker at fritage hele gruppen for lockout for at sikre adgangen til begravelser og kremeringer, jf. begravelsesloven, på alle de bykirkegårde, som ikke er omfattet af 3Fs strejkevarsel. Tilsvarende er udvalgte medarbejdere i fx Folkekirkens It undtaget fra lockoutvarslet, men det må understreges, at disse medarbejdere vil have fokus på helt essentielle og sikkerhedsrelaterede funktioner, og at det altså ikke kan udelukkes, at it-drift og -support kan blive berørt i tilfælde af en konflikt.

Overenskomstansatte præster er udtaget til strejke i Helsingør Stift og til lockout i alle stifter. For så vidt angår konfliktramte med tjenestebolig, har Moderniseringsstyrelsen meddelt, at retten til tjenestebolig ikke afbrydes under konflikten.

Ansatte, der ikke er omfattet af konflikten, fx hvis man er uorganiseret eller tjenestemand, udfører deres sædvanlige arbejde. For tjenestemænd gælder, at deres arbejdsopgaver kan ændres efter de almindelige regler på tjenestemandsområdet. Dog anbefaler Moderniseringsstyrelsen, at tjenestemænd ikke pålægges konfliktramt arbejde medmindre hensynet til personers liv eller helbred, bevarelse af værdier eller andre vigtige hensyn tilsiger det.


08.03.2018

Der foregår i øjeblikket overenskomstforhandlinger på det statslige område, og i medierne har I sikkert hørt, at der både er udsendt strejke- og lockoutvarsler.

Vi er i stiftsadministrationen opmærksomme på den verserende konflikt, og vi vil løbende informere stiftets menighedsråd og præster på DAP og på stiftets hjemmeside, når vi får et overblik over konsekvenserne for de kirkelige aktiviteter i vores stift.

Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om overenskomstmæssige konflikter mv., hvor man kan læse mere om de juridiske aspekter i forbindelse med en eventuel konflikt, samt hvordan man skal forholde sig i forskellige situationer.
Se vejledningen her.Vejledninger: