Nyheder 2020
Nyheder

Konfirmationer: Udskydelse og regler for undervisning

Konfirmationer er udskudt til efter sommerferien grundet risiko for smitte med coronavirus. Konfirmandundervisning er aflyst, men der er mulighed for fjernundervisning, hvis præsterne skønner det.

Landets biskopper skrev onsdag den 18. marts i en opdateret vejledning, at alle konfirmationer udskydes til efter pinse. 

Derfor har biskop Marianne Gaarden opfordret stiftets præster til at aftale nye datoer for konfirmationer på den anden side af skolernes sommerferie. Dette er for at sikre, at alle kan få mulighed for at planlægge en ny fest.

Ydermere står der i vejledningen: 

"Nye datoer fastsættes lokalt så hurtigt som muligt. Denne beslutning træffes nu for at give afklaring for både familier og ansatte."

Læs de seneste opdaterede vejledninger fra biskopperne her

Fjernundervisning som mulighed

Konfirmandundervisningen er aflyst landet over. Efter konfirmationsanordningens § 19, kan biskopperne under særlige omstændigheder, som i denne situationen, tillade afvigelser fra de almindelige krav for konfirmandundervisningen. Det betyder i praksis, at de enkelte præster skal vurdere og planlægge resten af undervisningen som fjernundervisning.

På Folkekirkens konfirmandcenter ligger digitale undervisningsforløb, som præster er velkomne til at benytte sig af, da der vil være forskellige behov hos de enkelte konfirmandhold. Det er også en god idé generelt at holde kontakt med sine konfirmander – fx gennem Skype, videosamtaler på messenger eller med et nyhedsbrev.

Link: https://www.konfirmandcenter.dk/

Aktuelle regler

 

§ 19. Biskoppen kan ud over de i §§ 4, 5, 9 og 14 – 16 nævnte tilfælde under særlige omstændigheder give tilladelse til mindre afvigelser fra de i anordningen indeholdte bestemmelser.

 

§ 13. Antallet af konfirmander på et hold må ikke overstige det for folkeskolens klasser på samme alderstrin gældende. Der tilsigtes en gennemsnitlig holdstørrelse på 22.

Stk. 2. Konfirmanderne forberedes til konfirmation i det skoleår, i hvilket der om foråret afholdes konfirmation. Undervisningsforløbet strækker sig til umiddelbart forud for konfirmationen. Hvor der tillige afholdes konfirmation om efteråret, bør desuden nogle lektioner henlægges til tiden lige forud for denne.

Stk. 3. Undervisningsforløbet omfatter mindst 48 lektioner og så vidt muligt 56 lektioner af 45 minutters varighed. Det foregår i to ugentlige lektioner eller i en kombination af ugelektioner og mere samlede moduler eller halv- eller heldagsundervisning, hvor det tjener undervisningens formål.

Stk. 4. Inden for samme skoledistrikt bør der tilstræbes en ensartet tilrettelæggelse af tiden for konfirmationsforberedelsen.