Aktuelt 2021
Nyheder

Landemodet bød på kreative visioner om fremtiden

Da årets landemode løb af stablen den første lørdag i oktober, var det blandt andet med besøg af de visionære folk fra Kirkefondet. Det resulterede i givtige samtaler om samarbejder på tværs og mange gode ideer til muligheder for at brede kirkelivet ud til flere

Af sognepræst og teologisk konsulent Lisbeth Mannerup Nielsen

Lørdag den 2. oktober kunne årets landemode i Lolland-Falsters Stift endelig afvikles uden begrænsende coronarestriktioner at tage hensyn til. Landemodet begyndte traditionen tro med en gudstjeneste i Maribo Domkirke, og i år var det provst Michael Fagerlund, der prædikede og stod for gudstjenesten. En smuk og højtidelig begyndelse, der fint pegede frem mod landemodets tema i år, nemlig hvordan skaber vi stadigt liv og vækst i kirkelivet i Lolland-Falsters Stift. 

På selve landemodet i restaurant Bangs Have bød biskop Marianne Gaarden velkommen og udtrykte glæde og lettelse over, at det atter er muligt at samles efter et år med mange aflysninger. En særlig velkomst lød til de nye menighedsrådsmedlemmer, der har haft en turbulent start med arbejdet i menighedsrådene, hvor intet har været, som det plejer. Biskoppen gav derefter ordet til generalsekretær for Kirkefondet Henrik Bundgaard Nielsen og bestyrelsesmedlem/næstformand Finn Dyrhagen, der holdt et oplæg med titlen ”Kirke med mere, i og udenfor kirkerummet”.

Henrik Bundgaard Nielsen opfordrede i oplægget os alle til at se på landsbykirken som et aktiv for lokalsamfundet, der kan bruges til andet end kirkerum, som kun bruges til den ugentlige gudstjeneste og kirkelige handlinger i løbet af ugen. Ved at udvide anvendelsen af kirkerummet vil kirken kunne danne rammen for fællesskaber til glæde for hele sognet, måske i samarbejde med andre aktører i lokalområdet eller på tværs af sognene. Finn Dyrhagen gav eksempler på, hvordan man i andre sogne har udviklet kirkerummet til et mere fleksibelt rum med mange anvendelsesmuligheder. Et af eksemplerne var fra Sdr. Asmindrup Kirke på Sjælland, hvor man har fjernet kirkebænkene og skabt et eksperimentelt kirkerum, der åbner op for nye måder at samles på i kirkerummet. 

Efter oplægget blev salen sat i gang med selv at tænke højt og give udtryk for hvilke muligheder, drømme og udfordringer, der var lokalt i de enkelte sogne i forhold til at skabe mere liv og vækst i kirkelivet. Snakken gik og ved den efterfølgende opsamling var der stor frimodighed, kreativitet og mange gode ideer til muligheder for at brede kirkelivet ud til flere. Der blev fortalt om allerede igangværende projekter fra Gedesby Sogn, hvor de samarbejder med Gedesby Mølle om en roelygtegudstjeneste, hvor menigheden på et tidspunkt under roekampagnen samles ved møllen og sammen skærer roelygter for dernæst at gå i flot procession op til kirken med tændte roelygter i skumringen. Sådan var der mange gode ideer og ønsker til, hvordan vi kan være kirke på en nytænkende måde i og sammen med lokalsamfundet.

Året der gik og overrækkelse af den kirkelige initiativpris i Lolland-Falsters Stift
Efter oplægget og workshoppen afgav biskop Marianne Gaarden sin landemodeberetning, hvor hun så tilbage på et år i coronaens tegn. Det har været udskydelserne og aflysningernes år, men nu er vi tilbage for fuld kraft. Biskoppens beretning kan læses her.

Formanden for stiftsrådet Susanne Møller afgav sin beretning om stiftsrådets arbejde i det år, der er gået, hvor hun blandt andet takkede for alle de gode kræfter, der har arbejdet for at få kirken igennem coronatiden. Formandens beretning kan læses her.

Væggerløse Sogn fik overrakt den kirkelige initiativpris af Susanne Møller for deres initiativ med telefonkæder og fællesvandringer for at styrke fællesskabet i sognet.