Velkommen til Lolland-Falsters Stift
Konflikt OK18 - orientering til menighedsråd og præster

Orientering om konflikten i forbindelse med OK18

20.03.2018

Version 2 af Kirkeministeriets Konflikt ABC
Der er foretaget en række tilføjelser, men også nogle rettelser og præciseringer. Et gennemsyn værd.
KM-Konflikt ABC (pdf)


14.03.2018

"Hold fast i festen" 
Biskop Marianne Gaarden opfordrer til at konfirmander og forældre holder fast i konfirmationsfesten. De unge skal nok blive konfirmeret. Læs artiklen


09.03.2018

Konsekvenser af mulig strejke og lockout for folkekirken

Hvis parterne ikke bliver enige i Forligsinstitutionen, vil strejkevarslet være gældende fra døgnets begyndelse den 4. april 2018, og varslet om lockout vil være gældende fra døgnets begyndelse den 10. april 2018.

Lockoutvarsler sendes til organisationerne i dag. For ansatte, der er omfattet af lockouten, anses ansættelsesforholdet for ophørt med virkning fra lockoutens ikrafttræden. Dette indebærer bl.a., at de berørte ikke er berettiget til løn i konfliktperioden.

Der vil blive meddelt lockout for følgende grupper ansatte i folkekirken pr. 10. april 2018:

HK’ere ved alle menighedsråd, provstier, stiftsadministrationerne (enkelte konkrete undtagelser, særligt i løncentrene)

  • AC’ere ved alle menighedsråd, ved stiftsadministrationerne (enkelte konkrete undtagelser, særligt i løncentrene) og ved folkekirkens uddannelsesinstitutioner, herunder alle overenskomstansatte præster i alle stifter
  • Kordegne, sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere, og kirkemusikere i hele folkekirken
  • Gravere og kirketjenere i hele folkekirken
  • Gravermedhjælpere i hele folkekirken (men ikke gartnere og gartneriarbejdere - 3F)
  • PO/KMOK-organister i hele folkekirken
  • DOKS-organister i hele folkekirken samt lærere ved kirkemusikskolerne

Kirkeministeriet har anmodet Finansministeriet om at undtage gartnere og gartneriarbejdere (3F) fra lockout, da ministeriet ønsker at fritage hele gruppen for lockout for at sikre adgangen til begravelser og kremeringer, jf. begravelsesloven, på alle de bykirkegårde, som ikke er omfattet af 3Fs strejkevarsel. Tilsvarende er udvalgte medarbejdere i fx Folkekirkens It undtaget fra lockoutvarslet, men det må understreges, at disse medarbejdere vil have fokus på helt essentielle og sikkerhedsrelaterede funktioner, og at det altså ikke kan udelukkes, at it-drift og -support kan blive berørt i tilfælde af en konflikt.

Overenskomstansatte præster er udtaget til strejke i Helsingør Stift og til lockout i alle stifter. For så vidt angår konfliktramte med tjenestebolig, har Moderniseringsstyrelsen meddelt, at retten til tjenestebolig ikke afbrydes under konflikten.

Ansatte, der ikke er omfattet af konflikten, fx hvis man er uorganiseret eller tjenestemand, udfører deres sædvanlige arbejde. For tjenestemænd gælder, at deres arbejdsopgaver kan ændres efter de almindelige regler på tjenestemandsområdet. Dog anbefaler Moderniseringsstyrelsen, at tjenestemænd ikke pålægges konfliktramt arbejde medmindre hensynet til personers liv eller helbred, bevarelse af værdier eller andre vigtige hensyn tilsiger det.


08.03.2018

Der foregår i øjeblikket overenskomstforhandlinger på det statslige område, og i medierne har I sikkert hørt, at der både er udsendt strejke- og lockoutvarsler.

Vi er i stiftsadministrationen opmærksomme på den verserende konflikt, og vi vil løbende informere stiftets menighedsråd og præster på DAP og på stiftets hjemmeside, når vi får et overblik over konsekvenserne for de kirkelige aktiviteter i vores stift.

Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om overenskomstmæssige konflikter mv., hvor man kan læse mere om de juridiske aspekter i forbindelse med en eventuel konflikt, samt hvordan man skal forholde sig i forskellige situationer.
Se vejledningen her.Vejledninger: